Klorla Su Dezenfeksiyonu

Forumlar Klorlama Klorla Su Dezenfeksiyonu

 • Bu konu boş.
 • Gönderi
  suhijyeni
  Anahtar yönetici

  Klorla Su Dezenfeksiyonu

  İçme suyu dezenfeksiyonunda kullanılacak yöntemler teknik ve ekonomik olarak su arıtma uygulamalarına uygun olmalıdır. Klor dezenfeksiyonu ve gerektiğinde amonyak ilavesi, diğer yöntemlere göre daha basittir ve işletmeye yönelik gereksinimleri ayrıntılı olarak incelenmiş ve mekanizmaları tam olarak ortaya konabilmiştir. Klorla dezenfeksiyon işlemi kapasitelerine bakılmaksızın tüm içme suyu arıtma tesislerinde uygulanabilmektedir. Klor dışındaki yöntemlerle su dezenfeksiyonu yapılan işletmelerde de acil durumlar için yedek klorlama ekipmanı bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.

  Klor suya genelde elementer klor (klor gazı), sodyum hipoklorür solüsyonu (çamaşır suyu) veya katı kalsiyum hipoklorür şeklinde uygulanmaktadır. Bu uygulamaların her biri suda serbest klor oluşumuna neden olan uygulamalardır ve klorla dezenfeksiyon denildiğinde bu üç uygulamadan birisi akla gelir.

  Elementer klor en yaygın kullanılan klor formudur. Basınçlı tanklarda sıvılaştırılmış gaz halinde taşınırlar ve depolanırlar. Arıtma tesislerinde genelde ortalama 50 ve 75 kg.lık klor tankları kullanılır. Çok büyük çaplı arıtma tesislerinde kullanılmak üzere 1 tonluk klor tankları da üretilmektedir.

  Sodyum hipoklorür veya çamaşır suyu sodyum hidrokside elementer klor ilave edilerek üretilir. Sodyum hipoklorür solüsyonları genel olarak %515 oranında klor içerir.

  Kalsiyum hipoklorür genelde küçük kapasiteli su arıtma tesislerinde kullanılan bir klor formudur. Beyaz ve katıdır. Yaklaşık %65 oranında klor içerir. Ticari olarak granüler veya tablet şeklinde temin edilebilir.

  Yaygın olmamakla birlikte bazı işletmeler tarafından kullanılan hipoklorür jeneratörleri tuzlu su ve klor kullanarak zayıf (~%0.8) hipoklorür solüsyonları üretmektedir. Bu jeneratörler arıtma tesislerinde bulunmakta ve taşıma ve depolama masraflarını düşürmeyi hedeflemektedir.

  Her bir klor formunun kendine özgü avantaj ve dezavantajları Tablo 4’de özetlenmiştir.

  Tablo 4. Klorun Farklı Formlarının Avantaj ve Dezavantajları

  Kullanılan Klor Formu Avantajları Dezavantajları
  Elementer Klor Klor formları içinde en ucuz olanıdır. Raf ömrü yoktur, yani sonsuza             dek depolanabilir. • Klor gazı tehlikeli bir gaz olduğundan kullanımı sırasında dikkatli olunmalı ve tecrübeli personel çalıştırılmalıdır.
  Hipoklorür Solüsyonu Elementer klora göre daha az zararlı ve daha az tehlikelidir. Çalışan personelin kısa süreli eğitimi yeterlidir. Raf ömrü sınırlıdır. Suya katıldığında inorganik yan ürünler (klorat, klorür ve bromat) oluşabilir. Korozif etkisi fazladır ve bir çok kimyasala göre daha fazla özen gösterilmesi gerekir. Elementer klordan daha pahalıdır.
  Kalsiyum Hipoklorür Sodyum hipoklorürden daha dayanıklıdır ve raf ömrü daha uzundur. Çalışan personelin kısa süreli eğitimi yeterlidir. Kullanım öncesi hazırlama aşamasında daha çok işlem gerektirir. Hazırlanan       stok solüsyonlarda oluşabilen             partiküller doz             ayarlamasını güçleştirebilir. Elementer         klordan daha pahalıdır. Yangın              ve             patlama tehlikesi olabilir. Suya katıldığında inorganik yan ürünler (klorat, klorür ve
  Kullanılan Klor Formu Avantajları Dezavantajları
  bromat) oluşabilir.
  Zayıf Hipoklorür Solüsyonları • Depolanan ve taşınan kimyasal madde miktarında azalma meydana gelir. Bakım ve idamesi daha zordur. Kurulum           maliyeti yüksektir. İşletme maliyetleri genelde ticari hipoklorür solüsyonlarından yüksektir. Tuz miktar ve kalitesinin sürekli kontrolü gerekir. Üretilen             zayıf hipoklorür solüsyonları nedeniyle suya daha fazla kimyasal madde verilir. Suda oluşan dezenfeksiyon yan ürünlerinin takibi zordur. Tüm sistemin kontrol ve yürütülmesi daha zor ve pahalıdır.

  Yukarıda açıklanan klor formlardan başka klora dayalı diğer dezenfeksiyon yöntemleri de içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonunda kullanılabilir. Bu dezenfektanlar kloraminler ve klor dioksittir (Tablo 2 ve Tablo 3).

  Kloraminler belirli miktarlardaki klor ve amonyağın sulu ortamda birleştirilmesi ile elde edilirler. Kloraminler klora göre daha güçsüz olduklarından genelde primer dezenfektan olarak kullanılmazlar.

  Kloraminlerin en önemli özelliklerinden birisi ortamda uzun süre bozunmadan kalabilmeleridir. Bu nedenle kloraminler sıklıkla uzun dağıtım şebekelerinde serbest klor ihtiyacını karşılamak üzere ikincil (rezidüel) dezenfektan olarak kullanılırlar. Kloraminlerin diğer bir tercih nedeni de dezenfeksiyon sonrasında oluşan yan ürünlerin klorlamaya göre daha az olmasıdır. Yine tat ve koku giderici özelliklerinden dolayı da tercih edilirler (3).

  Klor dioksit (ClO2) arıtma tesislerinde kullanımdan hemen önce hazırlanan bir dezenfektandır. Klor dioksit jeneratörlerinin bir çoğu sodyum klorür ile elementer kloru kullanarak klor dioksit oluşturur. Klor dioksit klora dayalı bir dezenfektan olmakla birlikte hemen tüm özellikleri klordan farklıdır. Sıvı şekli sıvı içerisinde çözünmüş gaz şeklindedir, çözünürlüğü pH’dan fazla etkilenmez, uçucu bir bileşiktir ve içinde çözünmüş halde bulunduğu sıvıdan kolayca ayrılabilir. Güçlü bir dezenfektan olmasının yanı sıra en çok tercih edilen oksidandır; klor dioksit suya ilave edildiğinde oksidasyon özelliğine sahip bir yan ürün oluşmasına neden olur (3).

  Bazı tesislerde, filtrasyondan hemen önce klor ilave edilir ve kum filtreleri dezenfeksiyon için bir tür temas havuzu olarak işlev görür. Buna preklorinasyon veya predezenfeksiyon adı verilir. Bu işlemin yapılmasında temel amaç; filtre, boru ve tanklarda biyolojik tabakaların oluşumunu engelleyerek suda oluşabilecek kötü tat ve koku sorununu çözmek, demir veya manganezi okside etmek veya dezenfeksiyon için yeterli temas süresi sağlamaktır (7).

  Kaynak: Klorlama – Su Arıtma Cihazı Tavsiyesi (galiparduc.com)

 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.