İçme-Kullanma Suyu Dezenfektan Uygulamaları

Forumlar Dezenfeksiyon İçme-Kullanma Suyu Dezenfektan Uygulamaları

 • Bu konu boş.
 • Gönderi
  suhijyeni
  Anahtar yönetici

  Neden Önemli?

  • Toplumun temel içme-kullanma suyu kaynağı musluktan akan sudur
  • Bu suyun sağlıklı ve güvenli olması pek çok hastalığın ortaya çıkışını önleyecektir
  • Sağlıklı ve güvenli suya erişim halk sağlığının en temel konularındandır.
  • DSÖ’nün Alma-Ata Bildirgesi’nde (1978) yer alan ve olmazsa olmaz olarak nitelenen minimal sağlık bakımı kavramının sekiz bileşeninden birisi;

  “temiz su sağlanması ve sanitasyon”

  • Su ve sanitasyon eksikliğine bağlı ishalli hastalıklar hastalık yükünde önemli paya sahiptir
  • Dünyada tüm hastalıkların hemen hemen yarısı sularla ilişkilidir
  • Suyla bulaşan enfeksiyöz ishaller ölüm nedenleri içinde ilk sıralarda yer almaktadır.

  BU NEDENLE;

  • Hastalık yapıcı mikroorganizmalardan kurtulmak için içme-kullanma suyu dezenfekte edilmeli
  • Dezenfektan etki su tüketiciye ulaşana kadar sürmeli
  • Hastalık yapıcı mikroorganizmalar

  ham suda bulunabilir

  şebekede taşınması sırasında suya karışabilir.

  • Şebekedeki hasarlı noktalar, su kesintileri sırasında ortaya çıkan geri emilim vb. mikroorganizmaların içme suyuna karışmasına neden olur
  • Kısa sürede çok sayıda kişinin etkilendiği salgınlara neden olabilir.

  DEZENFEKSİYON

  • Hastalık yapıcı mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek için uygulanan işlemler
  • İçme-kullanma suyu dezenfeksiyonu;
   • Fiziksel yöntemler
   • Kimyasal yöntemler
  • Su mikroorganizmalarla kirlendi mi?

  Sürekli mikrobiyolojik analiz yapamayız

  Dezenfeksiyon yapmalıyız

  • Her an kirlenme olabilir!

  Dezenfektan etki su tüketiciye ulaşana kadar sürmeli

  Kimyasal Dezenfektan Nasıl Olmalı?

  • Uygun sürede mikroorganizmaları yok edebilmeli
  • İnsanlara ve hayvanlara toksik etkisi olmamalı
  • Ucuz
  • Depolanması, taşınması ve uygulanması kolay
  • Suda yeterli süre kalabilmeli
  • İşlem sonunda kolay ölçülebilir kalıntıları olmalı

  Kimyasal Dezenfektanlar

  • Toplumsal amaçlı içme-kullanma suyu dezenfeksiyonunda kullanılan başlıca kimyasal dezenfektanlar
   • Klor
   • Kloraminler
   • Klordioksit
   • Ozon

  KLOR

  • Klor halen en yaygın olarak kullanılan dezenfektandır.
  • Klor eklendikten sonra etkinliğin ortaya çıkması için yeterli temas süresine gereksinim vardır.
   • Bu süre yaklaşık 30 dakikadır.
  • Klorun 3 farklı formu kullanılır:
   • Elementer klor (klor gazı)
   • Sodyum hipoklorür (sıvı)
   • Kalsiyum hipoklorür (katı)

  GAZ KLOR

  • En yaygın kullanılan form
  • Klor formları arasında en ucuz olan
  • Raf ömrü yok
  • Basınçlı tanklarda sıvılaştırılmış gaz olarak taşınır ve depolanır
  • Tecrübeli personel gerekir

  SIVI KLOR (sodyum hipoklorür)

  • %5-15’lik solüsyonları kullanılmakta
  • Raf ömrü sınırlı
  • Korozif etkisi fazla
  • Gaz klordan daha pahalı

  KATI KLOR (kalsiyum hipoklorür)

  • Küçük kapasiteli tesislerde kullanılır
  • %65 klor içeren granül ya da tabletler biçiminde
  • Raf ömrü sıvı klordan uzun
  • Hazırlama aşaması daha çok işlem gerektirir
  • Doz ayarlaması güç olabilir
  • Gaz klordan daha pahalı

  KLORAMİNLER – AVANTAJLARI

  • Klor ve amonyak bileşiği
  • Genellikle primer dezenfektan olarak kullanılmaz
   • Klora göre dezenfektan etkinliği daha düşük
   • Temas süresi uzun
  • Uzun dağıtım şebekelerinde ikincil dezenfektan olarak kullanılması tercih edilir
   • Rezidüel etkinlik var
  • Klora göre daha az yan ürün oluşur
  • Tat ve koku kontrolü iyidir
  • Suya tat ve koku katma özelliği açısından klordan iyidir

  KLORAMİNLER – DEZAVANTAJLARI

  • Gerekli temas süresi uzun
  • Okside etme yeteneği serbest klora göre daha düşük
  • Diyaliz makinelerinde çeşme suyu kullanılıyorsa, sudaki klor hastanın dolaşımına geçerek eritrositleri okside etmektedir
  • Yüksek dozda klor gözlerde irritasyona neden olur
  • Virüs ve parazitlere etkileri yeterince incelenmemiş
  • Amonyak oluşumuna bağlı olarak dağıtım sistemlerinde alglerin büyümesi indüklenebilir
  • İçerdiği amonyak nedeniyle akvaryum balıklarına zarar verir

  KLORDİOKSİT – AVANTAJLARI

  • Virüsit etkisi çok yüksek
  • Dezenfeksiyon yan ürünleri oluşumu azdır
   • Trihalometan oluşumuna neden olmaz, THM prokürserlerini (%30 kadar) parçalar
  • Tat ve koku yapan fenolleri parçalar
  • Giardia ve Cryptosporidiumlara karşı son derece etkilidir
   • Klorla karşılaştırıldığında Giardiaları 5 kat daha hızlı inaktive eder
  • Demir ve manganezi hızla okside ederek ortamdan uzaklaştırılmasını sağlar
  • Uygun şartlarda suyun bulanıklığını azaltır.
  • Dezenfeksiyon etkinliğini etkileyen tek parametre pH’dır, o da kısmen etkiler
  • Manganaz oksidasyonuna neden olur, klora dirençli bazı mikroorganizmaların varlığında ilk alternatiftir

  KLORDİOKSİT – DEZAVANTAJLARI

  • Doğal organik maddelerle etkileşerek inorganik yan ürünler oluşumuna neden olur (klorit ve daha az miktarda klorat iyonları)
  • Rezidüel etkinliği yok denilebilir
   • Su da kısa sürede uçarak buharlaşır
  • Nadiren diğer dezenfektanlarda görülmeyen koku ve tat ortaya çıkabilir
  • Kullanıma hazır hale getirmek için özel ekipman gerekir
  • İşletme maliyeti yüksektir

  OZON – AVANTAJLARI

  • Çok güçlü bir dezenfektan ve oksidan
  • Daha çok oksidan özelliği nedeniyle kullanılmakta
  • Virüsit etkisi çok yüksek
  • Giardia ve Criptosporodium üzerine etkili
  • Dezenfeksiyon için gerekli temas süresi kısa
  • Bulanıklığı giderir
  • Tat ve koku giderilmesinde etkili

  OZON – DEZAVANTAJLARI

  • Rezidüel koruma sağlamaz
  • Korozif ve toksik etkileri var
  • Kompleks organik bileşikleri parçalayarak sudaki mikroorganizmalar için besin ortamı oluşturur
  • Çeşitli yan ürünler oluşur
  • Yan ürünleri azaltmak için ek düzenlemeler gerekir (granüler aktiviteli karbon filtreleri vb)
  • Kurulum maliyeti yüksek olduğundan küçük işletmelerde kullanılamaz

  ULTRAVİOLET – AVANTAJLARI

  • Kimyasal madde kullanılmadığından, kimyasal maddelerin kullanımına ait sorunlar olmaz (taşıma, depolama, işleme gibi)
  • Dezenfeksiyon yan ürünleri oluştuğu saptanmamış
  • Birçok virüs, spor ve kisti inaktive edebilir
  • Cryptosporidiuma karşı etkilidir

  ULTRAVİOLET – DEZAVANTAJLARI

  • Rezidüel koruma sağlamaz
  • İşletme gideri yüksektir
  • Kurulum maliyeti yüksektir
  • Enerji tüketimi yüksektir
  • Tüm su kaynaklı mikroorganizmalara etkinliği konusunda yeterli bilgi yoktur
  • Reovirüs ve rotavirüslere karşı etkinliği çok düşük
  • UV sonucu üreme yeteneği kaybolan mikroorganizmalar zamanla tekrar eski hallerine dönebilirler
  • Suyu istenilen kaliteye getirebilmek için ilave dezenfektanlar gerekebilir
  • Kullanılan cıvalı lambalar daha sonra içme suyu ve çevre kirliliğine neden olabilir

  Tablo 1. Dezenfektanların Karşılaştırılması

  Dezenfektan Dezenfeksiyon etkinliği Rezidüel koruma Dezenfeksiyon yan ürünleri oluşumu Renk giderici özelliği Koku giderici özelliği
  Klor İyi İyi Normal miktarda İyi İyi
  Kloraminler Orta Çok iyi Az miktarda Yok Çok iyi
  Klordioksit Çok iyi Yok Normal miktarda İyi İyi
  Ozon Çok iyi Yok Az miktarda Mükemmel Mükemmel
  UV İyi Yok Yok Yok Yok

   

  Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Klorlama:

  • İçme sularının klorlanması halk sağlığı alanındaki en önemli gelişmelerden biri
  • Halen mevcut alternatifleri arasında en güvenilir dezenfeksiyon yöntemi

  NEDEN KLOR / KLORLU BİLEŞİKLER?

  • Klor içeren dezenfektanlar bilinen patojen mikroorganizmaların birçoğuna etkili

  (PRİMER DEZENFEKSİYON)

  • Klor içeren dezenfektanlar, suyun işlendiği tesisten tüketicinin musluğuna kadar sürekli dezenfeksiyon sağlayan tek yöntem

  (REZİDÜEL KORUMA)

  NEDEN KLOR?

  • Ekonomiktir
  • Tat ve koku kontrolü sağlar
  • Kötü koku ve tada neden olan doğal organik maddeleri (özellikle algleri) okside eder
  • Sistemdeki biyolojik büyümeyi önler
  • Suda bulunabilecek bazı kimyasalları (amonyak, hidrojen sülfid…) parçalayarak kimyasal kontrol sağlar
  • Dezenfeksiyon yan ürünleri arasında en fazla incelenmiş olanlar klorun yan ürünleridir
  • Özellikle su şebeke bütünlüğünün tam olarak sağlanamadığı yerlerde klorlama yaşamsal öneme sahiptir
  • Arıtılmış suyu mikrobiyolojik kontaminasyondan korumak için kullanılan en etkili yöntem dağıtım öncesi klorlamadır
  • Dağıtım sistemi içerisinde belirli aşamalarda (depo gibi) yeniden klorlama gerekebilir

  DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNLERİ

  • Tüm kimyasal dezenfektanların kullanımı sonucunda oluşabilir
  • Klor ve kloraminlerin sudaki bazı organik maddelerle birleşmesiyle oluşur
  • Başlıcası trihalometanlardır

  Dünya Sağlık Örgütü;

  • “Dezenfeksiyon yan ürünleri kaynaklı olabileceği ileri sürülen sağlık risklerinin, yetersiz dezenfeksiyon sonucu ortaya çıkabilecek sağlık risklerine göre son derece az”
  • “Dezenfeksiyon yan ürünleri oluştuğu gerekçesiyle suların dezenfeksiyonunu engelleyecek ya da azaltacak hiçbir uygulamanın onaylanamayacağını”

  DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNLERİ-KANSER?

  • Dezenfeksiyon yan ürünlerinin sularda tespit edildiği 1974 yılından bu yana yapılan çalışmalarda, bu kimyasallarla insanlarda kanser oluşumu arasında doğrudan bir ilişki yok
  • Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu (IARC) dezenfeksiyon yan ürünleri kanserojen değil

  DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNLERİNİ AZALTMAK İÇİN;

  • Hamsuyun organik yükü az olmalı
  • Koagülasyon işlemi: Ortamdaki organik maddeleri azaltır.
  • Adsorbsiyon işlemi: Dezenfeksiyon yan ürünlerinin ortamdan uzaklaştırılmasını sağlar.
  • Yaygın olarak aktif karbon kullanılır
  • Havalandırma, UV
  • Membran filtrasyonu: Trihalometanların hemen tamamı ve diğer yan ürünlerin çoğunluğu sudan uzaklaştırılabilir.

  KLORLAMA İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

  • Primer dezenfeksiyon:
   • Ham sudaki patojen mikroorganizmaları etkisiz hale getirme işlemi
  • Aslan payı:
   • Klor suya eklendiğinde dezenfeksiyon yanı sıra oksidasyon reaksiyonuna da girer.
   • Oksidasyon ve dezenfeksiyon için tüketilen klorun toplamına aslan payı denir.
  • Ön klorlama:
   • İçme-kullanma sularının arıtım tesisinde arıtım süreci başlamadan önce klorlanması
   • Demir, manganez ve sülfitler gibi inorganik maddeleri okside etmek, tat ve kokuyu gidermek, koagülasyon işleminin verimini artırmak için
   • Çok kirli sulara ön klorlama yapılması dezenfeksiyon yan ürünü oluşumunu artırır
  • Son klorlama:
   • Arıtma işleminin sonunda, su dağıtım sisteminin başlangıcında yapılan klorlama
  • Rezidüel (ikincil) klorlama:
   • Suyun dağıtım sistemine verilmesinden sonra oluşabilecek kirlenmelere karşı suda bir miktar klor kalmasını sağlamaktır
  • Yüksek dozda klorlama:
   • 2 ppm düzeyindeki klorlama
  • Süperklorlama:
   • Kısa süre için çok yüksek dozda klorlama yapılmasıdır
   • Klor düzeyi 5 ppm
   • Ardından deklorlama yapılması gerekir
  • Klordan arıtma (deklorlama):
   • Süperklorlama işlemi sonrasında su estetik açıdan uygun değildir.
   • Bu nedenle içerdiği klorun azaltılması gerekir.
   • Bu amaçla uzun süreli ve açık depolama, aktif karbon ya da kükürt dioksit kullanılabilir.
  • Tekrar klorlama:
   • Dağıtım sisteminin uzun ve karmaşık olduğu yerlerde, suyun çıkış noktasından sonra başka noktalarda da ayrıca klorlanmasıdır.

  DEZENFEKTAN SEÇERKEN;

  • Şebeke bütünlüğü tam ve sürekli kontrol altında ise:
   • Primer dezenfektan etkinlik
  • Şebeke bütünlüğü tam değil ise:
   • Primer dezenfektan etkinlik ve rezidüel etkinliği

  UYGUN DEZENFEKTAN SEÇİMİ

  • Primer dezenfektan etkinliği yüksek olmalı
  • Rezidüel etkinliği olmalı
  • Toksik etkisi olmamalı
  • Kolay uygulanabilmeli
  • Çabuk sonuç vermeli
  • Sürekliliği sağlanabilmeli
  • İzlenebilmeli
  • Ucuz olmalı
  • Suyun renk, tat gibi estetik özelliklerini bozmamalı

  İZLEME

  • İçme-kullanma suyu kalite standartları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve izlenmekte
  • Suyun dezenfeksiyonunun sağlanması yerel yönetimlerin görevi
  • İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik gereği uç noktada 0.3-0.5 ppm klor düzeyi uygun kabul edilmekte
  • Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından veri toplama sistemi oluşturulmuştur.
  • Tüm yerleşim yerlerinde belirlenmiş olan izleme noktalarından alınan su numunelerinin analiz sonuçları bu sisteme işlenmekte ve izlenmektedir.

  Suda Mikroorganizma Tespit Edildiğinde Yapılması Gerekenler

  Üreyen etken Sorun Yapılması gereken işlem Depo girişinde klor düzeyi Depo çıkışında klor düzeyi
  Toplam Canlı (+) ise

   

  Depoda veya su kaynağında sorun vardır Depoyu temizlet

   

  2 ppm klorla 0.5 ppm klorla
  Toplam Koliform (+) ise Depoda veya su kaynağında sorun vardır Depoyu temizlet

   

  2 ppm klorla
  Fekal Streptokok (+) ise Dağıtım şebekesinde sorun vardır Depoyu ve şebeke sistemini dezenfekte et,

  Çapraz bağlantı noktalarını araştır, Tesisatçı personeli bilgilendir.

  Parazit (+) ise Kaynakta, depoda, şebekede sorun olabilir. Depoyu temizlet 5 ppm klorla 2 ppm klorla
  Virüs (+) ise Kaynakta, depoda, şebekede sorun olabilir. Depoyu temizlet 2 ppm klorla

   

 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.